SIA TENACHEM POLITIKA

Virzot SIA TENACHEM darbības politiku uz nepārtrauktu kvalitātes un klientu apmierinātības rādītāju uzlabošanu, apvienojot savā komandā labākos būvķīmijas ražošanas nozares speciālistus, uzņēmums jau vairāk kā 20 gadus ir stabils, uzticams partneris saviem klientiem un piegādātājiem, vienlaicīgi nodrošinot uzņēmuma darbības atbilstību kvalitātes ISO 9001:2008 un vides ISO 14001:2004 standartiem.

Virzot SIA TENACHEM darbības politiku uz nepārtrauktu kvalitātes un klientu apmierinātības rādītāju uzlabošanu, apvienojot savā komandā labākos būvķīmijas ražošanas nozares speciālistus, uzņēmums ir stabils un uzticams partneris saviem klientiem un piegādātājiem.Uzņēmums darbība atbilst  ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, ISO 45001:2018 un ISO 50001:2018 standartiem atbilstošajās sfērās. Uzņēmums saviem klientiem gan Latvijā, tā arī citās pasaules valstīs piedāvā energotaupošus būvķīmijas izstrādājumus, kuru pielietošana nodrošina efektīvu enerģijas izmantošanu. Uzņēmuma rūpnieciskā darbība atbilst B kategorijas ražošanas normām JE13IB0029.

Visos uzņēmuma biznesa darbības pamatprocesos – gan slēdzot līgumus ar klientiem un piegādātājiem, gan arī jaunu produktu izstrādē, ražošanā, produktu piegādē klientiem, tiek ievērotas pastāvošās likumdošanas normas attiecībā uz vidi un darba likumdošanu. Biznesa sekmīgai attīstībai svarīgi ir arī ievērot klientu īpašās prasības attiecībā uz produktu piegādes un sertifikācijas procesiem. Lai kontrolētu uzņēmuma iespējamo ietekmi uz vidi tiek uzskaitīti, izvērtēti un efektīvi izlietoti kā ražošanas nodrošināšanai nepieciešamie resursi, tā arī atbilstoši apsaimniekoti uzņēmuma darbības radītie atkritumi. Saviem darbiniekiem uzņēmums, profesionalitātes celšanai un konkurētspējas palielināšanai, nodrošina regulāras apmācības biznesa vadības, vides, darba drošības, ekonomikas un finanšu jomā, kā arī procesu, tehnoloģiju un zinātnes sasniegumos un attīstībā.

Uzņēmumā ir atvērta vide arī studentiem prakses iespējām, salāgojot uzņēmuma iespējas ar studējošo vajadzībām. Rūpējoties par darbinieku un viesu drošību un iekšējās darba vides sakārtotību, darbinieku un apmeklētāju drošību un aizsardzību, uzņēmumā ir noteiktas prasības un kritēriji kārtības uzturēšanā, transporta, darbinieku un viesu reģistrācijai un kustībai teritorijā, kā arī tiek veikti pasākumi nepārtrauktai darba vides kvalitātes rādītāju identificēšanai un uzlabošanai. Uzņēmumā veikts rūpnieciskās avārijas risku izvērtējums, kā arī izstrādāts CA plāns atbilstoši pastāvošajām likumdošanas normām.