Projekts noslēdzies 31.12.2018

VMTKC projektā 9 ceturkšņu ietvaros paveiktie darbi:

Projekta ietvaros SIA Tenachem Laboratorijā izstrādāts un industriālai ekspluatācijai pielāgots stikla pakešu malu blīvējuma kompozītmateriāls uz poliuretāna un polisulfīda bāzes, kas nodrošina izstrādājumam zemu termālās enerģijas emisiju līmeni un atbilst prEN 1279 : 2018 harmonizētā Eiropas standarta redakcijas prasībām. SIA Tenachem ražotnē ir veikta veiksmīga izstrādājuma tehnoloģiskā procesa mērogošana no Laboratorijas izmēra maisītājiem uz industriāla mēroga ražošanas līnijas, kā arī pielāgota ražošanas tehnoloģija ar augstu atkārtojamības līmeni.
 
Izstrādājums uz poluretāna bāzes ir testēts vairākās stikla pakešu ražotnēs uz automatizētām iestrādes līnijām, kā arī uzrādīti nozares prasībām atzīstami tehnoloģiskie rādītāji augstas klases stikla pakešu izgatavošanai. Stikla pakešu ražotnē OLIN SRL Rumānijā ir veikta sertifikācijas stikla pakešu paraugu izgatavošana, kas ir piegādāti notificētai sertifikācijas institūcijai ift Rosenheim Vācijā.
 
Izstrādājums uz polisulfīda bāzes ir testēts SIA Tenachem industriālajā pētniecības poligonā ar industriāla mēroga manuālu stikla pakešu hermetizējošo sastāvu samaisīšanas iekārtu, kur sasniegti pieņemami rādītāji materiāla tālākai industrializācijai un testēšanai uz automatizētām iestrādes iekārtām. Projekta ietvaros ir veiksmīgi sagatavota eksperimentālās receptūras bāze, kas teorētiski ļauj kvalificēties nozares tehnoloģisko un sertifikācijas prasību izpildei. Pēc projekta realizācijas tiks veikta izstrādājuma sertifikācijas paraugu izgatavošana un veikta materiāla sertifikācija atbilstoši stikla pakešu nozari reglamentējošā Eiropas harmonizētā standarta prEN 1279:2018 prasībām.
 
Projekta ietvaros realizēti 23 komandējumi uz dažādām Eiropas un NVS valstīm pie izejmateriālu piegādātājiem un sertificētiem stikla pakešu ražošanas centriem. Projekta realizācijas laikā receptūru izstrādē, testēšanā un tehnoloģiju ieviešanā darbojušies 16 kvalificēti SIA Tenachem Laboratorijas speciālisti.
 
Projekta ietvaros izstrādātās receptūras ir pilnībā komercializējamas un pēc nozari reglamentējošā harmonizētā standarta prEN 1279:2018 redakcijas pieņemšanas un pārejas posma beigām 2020. gadā komercilizētie izstrādājumi tiek plānoti kā SIA Tenachem nozīmīgākā sortimenta daļa produkcijas eksportam uz Rietumeiropas valstīm.

VIII cet. ietvaros paveiktie darbi:
8. ceturksnī veikti katalizatora koncentrācijas pilnveides darbi eksperimentāljiem sastāviem uz poliuretāna bāzes , kas divās kārtās testēti uz atomātiskām industriālajām iestrādes līnijām Rumānijā. Testi uzskatāmi par veiksmīgiem, tāpēc sagatavoti paraugi tālākiem ilgtermiņa testiem agresīvā klimatisko faktoru vidē, lai novērtētu adhezīvās un kohezīvās saites noturību pēc ilgstošas UV termālās un hidrolītiskās ekspozīcijas.
Saņemtas un uzstādītas no piegādātājiem 2 nomas iekārtas. Noslēgts līgums ārpakalpojuma testiem ar Latvijas Universitāti cietās fāzes pētījumiem Ķimijas Fakultātē, piegādāti paraugi un sākta rentgenanalīze.
 
Veikti 3 komandējumi:
1) Tikšanās mātes uzņēmuma Soudal Beļģijā pētniecības Laboratorijā ar izejmateriālu piegādātāju Akzo Nobel, pārskatīti polisulfīda hermetizējošā sastāva pētījumu starpposmu rezultāti.
2) un 3) Vizīte pie stikla pakešu ražotāja OLIN SRL Rumānijā, lai izvērtētu eksperimentālā produkta atbilstību undustrijas standartiem, un izgatavoti eksperimentālie stikla pakešu paraugi detalizētam ekspluatācijas īpašību novērtējumam atbilstoši FprEN 1279 prasībām.

VII cet. ietvaros paveiktie darbi:
7. ceturksnī veikti industriālie testi ar hermetizējošā maisījuma sastāva prototipu uz poliuretāna bāzes ar manuālu iestrādes iekārtu stikla pakešu ražotnē Beļģijā, kur tika novērotas stabilas ekstrūzijas īpašības industrijas standartiem atbilstošas ekspluatācijas īpašības pēc 24h cietēšanas. Nepieciešams pilnveidot cietēšanas ātrumu pēc komponentu samaisīšanas, kas tiks realizēts 8 ceturksnī variējot ar katalizatora koncentrācijas gradientu pilotpartijām un turpināsies testi Tenachem industriālajā R&D laboratorijā ar līdzvērtīgu manuālo stikla pakšu hermetizējošo sastāvu iestrādes aparatūru.
Noslēgti 2 nomas līgumi Laboratorijas iekārtu nomai.
Sastādīts pētījuma plāns un prasības ārpakalpojuma testam pētījuma ietvaros lietotajām pildvielām un to maisījumu cietās fāzes analīzei Latvijas Universitātes Ķimijas Fakultātē.
 
Veikti 2 komandējumi:
1) Tikšanās mātes uzņēmuma Soudal Beļģijā pētniecības Laboratorijā ar tehnoloģiju konsultantu, saņemtas rekomendācijas eksperimentālo sastāvu projektēšanai un funkcionālo izejmateriālu integrēšanai sistēmā, kas uzlabo hidrolītisko stabilitāti pēc Uv starojuma ekspozīcijas.
2) Pie stikla pakešu ražotāja PROFEL Beļģijā, lai izvērtētu eksperimentālā produkta atbilstību undustrijas standartiem, un nepieciešamības gadījumā iespējams veikt sastāva pilnveidi pirms produkta ieviešanas rūpnieciskā ražošanā.
 
VI cet. ietvaros paveiktie darbi:
6. ceturkšņa ietvaros atrasta prototipa maisījuma sastāvs uz poliuretāna bāzes, kas spēj izpildīt nozares harmonizēto prasību redakcijas prasības, kas stāsies spēkā 05.2019. gadā, kā arī kompozīta risinājums ir savietojams ar stikla paketi veidojošo elementu materiāliem. 7. ceturkšņa ietvaros plānots veikt industriālos iestrādes testus Tenachem industriālajā R&D laboratorijā, kā arī līdz gada beigām izgatavot eksperimentālo stikla pakešu paraugus sertifikācijai notificētā testēšanas institūcijā. Turpinās eksperimentālo prototipu meklējumi hermetizējošiem sastāviem uz polisulfīda bāzes.
 
Veikti 2 komandējumi:
1) Pie stikla pakešu hermetizējošo sastāvu izejmateriālu ražotāja Evonik (Vācijā) hidroksilterminēta polibutadiēna ražotāja, kā arī Honeywell (Vācija) polisulfīdu katalītisko sistēmu, tajā skaitā mangāna dioksīda ražotāja provizorisko receptūru saskaņošanai eksperimentālajiem stikla pakešu hermētiķu produktiem.
2) Pie stikla pakešu ražotāja City Glass (Binar) Krievijā, lai izvērtētu poliizobutilēna bāzētu hermetizējošo sastāvu iestrādes īpašības un savietojamību ar sekundāro stikla pakešu hermetizējošiem sastāviem hermētiska malu blīvējuma nodrošināšanai.
 
V cet. ietvaros paveiktie darbi:
Turpinās eksperimentālo hermetizējošo sastāvu modelēšana un īpašību novērtēšana pēc vecināšanas UV starojumā pie paaugstināta mitruma. Identificētas vielu grupas, kas būtiski uzlabo hermetizējošā sastāva adhezīvās saites stiprību pēc vecināšanas. Saskaņotas vairākas vizītes pie izejmateriālu piegādātājiem, kas plānotas 6. ceturksnī.
 
Veikti 2 komandējumi:
1) Pie stikla pakešu hermetizējošo sastāvu izejmateriālu ražotāja Akzo Nobel (Vācijā), tiokola polimēra un provizorisko receptūru saskaņošanai eksperimentālajiem stikla pakešu hermētiķu produktiem.
2) Pie stikla pakešu ražotāja Glass Troesch Ukrainā, lai izgatavotu eksperimentālo stikla pakešu paraugus ilgmūžības un funkcionālo īpašību noteikšanai ar projekta ietvaros izpētītu un izveidotu eksperimentālu hermetizējošā sastāva receptūru.
 
IV cet. ietvaros paveiktie darbi:
Iegūti vairāki ilgmūžības testu starprezultāti un identificēta funkcionālo izejmateriālu ietekme uz stikla pakešu sekundārā hermētiķa adhezīvajām un mehāniskajām īpašībām. Balstoties uz iegūtajiem starprezultātiem tiek veikta padziļināta izpēte atsevišķām vielu grupām un realizēti maisījumi ar dažādu koncentrāciju gradientiem. Turpinās saziņa ar izejmateriālu piegādātājiem par papildus laboratorijas vielu paraugu sagādi. Eksperimentālo polimēru sintēzes starpstadiju un gala produktos tiek analizēti sintēzes produktu piemaisījumi, nolīgta ārpakalpojuma laboratorija detalizētai vielu piemaisījumu identificēšanai.
 
Veikti 2 komandējumi:
1) Pie stikla pakešu izstrādājuma ražotāja Polijā, eksperimentālā produkta plūstamības un iestrādes īpašību noteikšanai ar automatizētu iestrādes līniju;
2) Pie lielākā stikla pakešu un logu izstrādājumu ražotāja Austrijā, lai saskaņotu tehniskās prasības stikla pakešu sekundārajiem hermētiķiem pēc jaunā prEN 1279 standarta pieņemšanas Austrijas reģionā.
 
III. cet. ietvaros paveiktie darbi:
Turpinās ilgmūžības testi vairākām konceptuāli atšķirīgām eksperimentālo formulāciju matricām agresīvā klimatiskajā vidē. Tiek veikta saziņa ar vairākiem izejmateriālu piegādātājiem par jaunu izejmateriālu integrācijas iespējām sekundārā stikla pakešu hermētiķa sastāvā. Pasūtīti vairāki plastifikatoru, polimēru un piedevu paraugi. Veikti teorētiski receptūru aprēķini, iekļaujot jaunas izejmateriālu klases sastāvā un sastādītas nākamās heterogēno maisījumu formulāciju izgatavošanas un testēšanas sērijas.
 
Sākta sadarbība ar ārējām testēšanas institūcijām, izsūtīti industriāli izgatavoti stikla pakešu paraugi argona noplūdes ātruma novērtēšanai ar sistēmā integrētu eksperimentālu sekundārā hermētiķa formulāciju. Sagatavoti un nosūtīti testēšanai hermētiķa paraugi savietojamības novērtēšanai ar metāliskiem distanceriem un zemas emisivitātes stiklu pārklājumiem.
 
Veikti 3 komandējumi:
1) Pie izejmateriālu piegādātāja par jaunu izejmateriālu integrēšanu eksperimentālajās receptūrās, īpašību un paraugu piegādes saskaņošana;
2) Pie stikla pakešu ražotājiem krievijā eksperimentālo receptūru testēšanas saskaņošanai uz industriālajām iestrādes līnijām;
3) Pie Vācijas reģiona standartizācijas asociācijām prasību saskaņošanai par jauniem prEN 1279 normatīviem.
 
II. cet. ietvaros paveiktie darbi:
Tenachem Laboratorijā uzstādīts papildus aprīkojums detalizētai heterogēno maisījumu plūstamības novērtēšanai laboratorijas apstākļos ar maziem paraugu daudzumiem. Sākti ilgmūžības testi agresīvā klimatiskajā vidē  izstrādātām eksperimentālajām hermetizējošā sastāva kompozīcijām. Izgatavots rūpnieciskais maisījums samaisīšanas un iestrādes īpašību novērtēšanai ar Tenachem Laboratorijā pieejamo manuālo iestrādes iekārtu un veikti identiski testi uz automātiskās hermētiķu industriālās iestrādes līnijas Polijā.
 
Veikts 1 komandējums eksperimentālā izstrādājuma iestrādes īpašību novērtēšanai un izgatavoti stikla pakešu paraugi ilgmūžības novērtēšanai. Sākta sadarbība ar ārējām testēšanas institūcijām eksperimentālo produktu savietojamības un ilgmūžības parametru testēšanai.
 
I. cet. ietvaros paveiktie darbi:
Laboratorijas apstākļos veikta stikla pakešu hermētiķa prepolimēru sintēze, novērtētas vispārīgās īpašības un sagatavots aprīkojums prepolimēra pilotpartijas sintēzei uz industriālajām ražošanas iekārtām, veikts pirmais eksperimentālais ražojums. Izgatavoti laboratorijas un eksperimentāls industriāla mēroga hermētiķa komponentu maisījums ar matricā iekļautu sintezēto prepolimēru. Novērtētas komponentu samaisīšanas īpašības uz industriālās stikla pakešu iestrādes iekārtas Tenachem Laboratorijā un identisks novērtējums veikts uz sadarbības partneru industriālajām iestrādes iekārtām Vācijā, Polijā un Krievijā.
 
Veikti 5 komandējumi eksperimentālā izstrādājuma iestrādes īpašību novērtēšanai un izgatavoti paraugi ilgmūžības novērtēšanai.
Izraudzīti sadarbības partneri pētniecības iekārtu nomai un iegādāts mazvērtīgais inventārs pilnvērtīgai eksperimentālo produktu īpašību novērtēšanai.